VALETON GP-200LT

マルチエフェクター

VALETON by Hotoneの魅力的なマルチエフェクター。 VALETON GP-2 ...